Πρώτες ύλες ζωοτροφών

Φωσφορικά άλατα

Διτανθρακική σόδα

Αμινοξέα

Ένζυμα

Προσελκυστικά γεύσης

Πλάκες λείξεως

Μελασσούχες πλάκες